Giới thiệu WordPress Pipes plugin

Giới thiệu tổng quan về WordPress Pipes, video ngắn này sẽ giúp bạn hiểu được sức mạnh và cách thức hoạt động của WordPress Pipes plugin, một trong … source

WordPress RSS Feed to Post using WP Pipes (for minibizweb)

WordPress auto post from RSS Feed (for minibizweb) using WP Pipes wordpress plugin. This tutorial records the process of creating a pipe to grab content from … source